Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


System budżetowania i controllingu

Planowanie działalności przedsiębiorstwa wymaga stosowania odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej, wdrożenia budżetowania czy też adekwatnych do tego procesu narzędzi informatycznych.


Budżetowanie jest elementem systemu informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala ono na uporządkowanie zbioru informacji i danych w przedsiębiorstwie umożliwiając  sprawne nim zarządzanie. Można również powiedzieć o budżetowaniu, że jest to element i sposób organizacji pracy w przedsiębiorstwie: zostają bowiem z góry określone procedury sporządzania informacji, przetwarzania i obiegu dokumentów oraz podejmowania decyzji.Wdrożenie systemu budżetowania pozwala na uporządkowanie zakresów odpowiedzialności pracowników, którzy odpowiadają za poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa. W szczególności budżetowanie wymusza przejście z iluzorycznej odpowiedzialności na rzeczywistą odpowiedzialność kierowników poszczególnych obszarów działalności wyodrębnionych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Wynika to z tego, że w budżetach są zapisane zadania, jakie należy w danym okresie wykonać, oraz zasoby niezbędne do ich wykonania. Powstałe ilościowe i wartościowe odchylenia od przyjętego budżetu pokazują, na ile zadanie wykonano zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Analiza powstałych odchyleń pozwala na lepszą i bardziej wiarygodną ocenę wykonania tego zadania. Pozwala również na analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a tym samym – na ich ewentualną poprawę. Wiąże się to też z oceną kadry zarządzającej.Budżetowanie to zespół czynności wykonywanych zgodnie z zasadami i metodami właściwymi temu procesowi, które prowadzą do sporządzenia budżetu i wykorzystania go w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obejmuje ono:
-opracowanie budżetu, w tym jego sporządzenie i zatwierdzenie,
-realizację budżetu,
-kontrolę budżetową.Rys. 1 Schemat procesu budżetowania
Źródło: opracowanie własne.


Powrót


© MARINA Sp. z o.o.