Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Koszty usług komunalnych - warsztaty

KOSZTY USŁUG KOMUNALNYCH


 


Zakres tematyczny szkolenia


Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym: • systemu zaopatrywania odbiorców w wodę,<?xml:namespace prefix = o />
 • odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • oczyszczania miasta,
 • utrzymania składowisk odpadów komunalnych,
 • utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa,
 • usług wewnętrznych i ich rozliczenia. 
 •  

Omówione zostaną również problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem szkolenia będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.


Adresaci szkolenia


Szkolenie adresowane jest do: • zarządów i dyrektorów,
 • pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
 • pracowników działów księgowości,
 • controllerów,
 • pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
 • członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług komunalnych, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej.

Cele szkolenia


Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania w systemie finansowo-księgowym.


Metoda pracy


Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.


Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu w innych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji m.in. w PWiK w Bolesławcu.


Program szkolenia


1. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa • Cele zarządzania kosztami.
 • Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie komunalnym.
 • Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów - ćwiczenie 1.

2. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa komunalnego
 • Koszty dostarczania wody.

 • Koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 • Koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych.
 • Koszty bazy sprzętowo-transportowej.
 • Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
 • Koszty utrzymania mieszkań komunalnych.
 • Koszty utrzymania cmentarzy.
 • Koszty innej działalności.

3. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów • Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa.
 • Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego - jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
 • Projekt zakładowego planu kont - zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami - ćwiczenie 2.
 • Rozliczanie wewnętrzne kosztów.
 • Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa.
 • Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych - ćwiczenie 3.

4. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym • Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania.
 • Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa - ćwiczenie 4.
 • Budżet przedsiębiorstwa.
 • Raport z działalności przedsiębiorstwa.

5. Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa


Informacja o prowadzącym


Roman Kotapski (dr inż.) - konsultant w zakresie zarządzania kosztami, pracownik Katedry Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.


Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu m.in. w przedsiębiorstwach wodociągów i  kanalizacji.


Autor licznych artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Rachunkowość”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów”, „ Rachunkowość finansowa i audyt”. Współautor najnowszego artykułu: „Budżetowanie w PWiK w Bolesławcu”, w kwietniowym numerze czasopisma „Wodociągi-Kanalizacja”.


Członek Rady Programowej i stały współpracownik miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.


Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010).


Dotychczas zrealizowane projekty: • projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania kosztami przedsiębiorstwa,
 • projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania,
 • kosztorysowanie produktów,
 • tworzenie zakładowych planów kont,
 • projektowanie systemów sprawozdawczo-informacyjnych dla potrzeb zarządzania, planowania i kontroli kosztów,
 • analizy ekonomiczne i inwestycyjne.

 Powrót do oferty szkoleń