Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


RACHUNEK KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

Program szkolenia

RACHUNEK KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

 

CEL

Podstawowym
celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania rachunku
kosztów w przedsiębiorstwie.

 

ZAKRES
TEMATYCZNY

Na zajęciach będą
omówione zagadnienia dotyczące funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.
Będą omówione problemy:

·     
grupowania i rozliczania kosztów bezpośrednich i
pośrednich

·     
rozliczenie kosztów działalności pomocniczej,

·     
kalkulacji kosztów zasobów z uwzględnieniem ich
wykorzystania,

·     
kalkulacji kosztów wyrobów i usług

·     
kalkulacji cen wyrobów i usług,

·     
projektowania rachunków wyników: przedsiębiorstwa,
klienta, kanałów sprzedaży i jednostek biznesowych,

·     
tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania
przedsiębiorstwem,

·     
dokumentacji procedur w zakresie rachunku kosztów w
przedsiębiorstwie.

 

ODBIORCY

Szkolenie
jest skierowane do właścicieli przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy w
swojej pracy odpowiadają za koszty działalności przedsiębiorstwa i odpowiadają
za kalkulacje cen i kosztów wyrobów i usług. W szczególności do dyrektorów
ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych,
controllingu oraz księgowości. A także do kierowników działów produkcyjnych,
pracowników działów kosztorysowania produkcji i usług oraz właścicieli
przedsiębiorstw.

METODA PRACY

Zajęcia prowadzone będą w formie
informacyjno-doradczej
, w postaci mini wykładów połączonych z elementami
warsztatów
. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć
będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z
poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę
wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy,
nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja
multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń
prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania
kosztami w przedsiębiorstwach
.

CZAS TRWANIA

Czas trwania zajęć wynosi 16 godzin lekcyjnych(w
zależności od czasu rozwiązywania ćwiczeń przez uczestników szkolenia).

 

Plan zajęć

1.   Istota
rachunku kosztów

1.1 
Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

1.2 
Cele i funkcje rachunku kosztów

1.3 
Koszty i pojęcia bliskoznaczne

1.4 
Kryteria klasyfikacji kosztów

1.5 
Grupowanie kosztów w przedsiębiorstwie – ćwiczenie

 

2.   Rozliczanie kosztów pośrednich

2.1 Zakres kosztów pośrednich

2.2 Klucze podziałowe kosztów pośrednich

2.3 Rozliczanie kosztów wydziałowych

2.4 Rozliczanie kosztów sprzedaży

2.5 Rozliczanie kosztów ogólnego zarządu

2.6  Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na koszty wytworzenia wyrobów i usług - ćwiczenie

 

3.  Rozliczanie
świadczeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie

3.1 
Zakres rozliczeń wewnętrznych

3.2 
Zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych

3.3 
Rozliczanie świadczeń wewnętrznych po stawkach planowanych – zalety i
wady

3.4 
Ewidencja kosztów działalności pomocniczej

 

4.   Koszty niewykorzystanych zdolności
produkcyjnych

4.1        
Definicja zasobów

4.2        
Pętla kosztów produkcyjnych

4.3        
Kalkulacja kosztów zasobów z uwzględnieniem stopnia
wykorzystania zdolności produkcyjnych

4.4        
Kalkulacja kosztów robocizny

4.5        
Kalkulacja kosztów pracy maszyny

4.6        
Amortyzacja a koszt jednostkowy pracy maszyny

4.7        
Ewidencja kosztów utrzymania zasobów przedsiębiorstwa

4.8        
Kalkulacja kosztów jednostkowych wykorzystania zasobów – ćwiczenie

4.9        
Rozliczenie kosztów robocizny działu usługowego – ćwiczenie

4.10    
Rozliczanie kosztów pracy maszyn produkcyjnych – ćwiczenie

4.11    
Instrukcja zasad
kalkulacji kosztów zasobów i jej zakres

5.   Kalkulacja kosztów produktów

5.1 
Istota i zadania kalkulacji kosztów

5.2 
Modele kalkulacji kosztów

5.3 
Układy kalkulacyjne kosztów

5.4 
Kalkulacja kosztów wyrobów gotowych i usług

5.5 
Kosztorys zlecenie produkcyjnego i usługowego

5.6 
Koszty pozyskania klienta

5.7 
Koszty a jakość produktu

5.8 
Kalkulacja kosztów wyrobów i usług - ćwiczenie

6.   Kontrola
kosztów działalności przedsiębiorstwa

6.1 
Istota i pojęcie kontroli kosztów

6.2 
Zadania kontroli

6.3 
Możliwości redukcji kosztów działalności przedsiębiorstwa

6.4 
Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa

 

7.   Kalkulacja cen wyrobów i usług

7.1  Istota cen i czynniki jej kształtowania

7.2  Kosztowe formuły ustalania cen i ich przydatność

7.3  Wyznaczanie dolnej granicy ceny

7.4  Rynkowe formuły ustalania cen

7.5  Kalkulacja ceny wyrobu - ćwiczenie

 

8.   Rachunki wyników przedsiębiorstwa

8.1 
Rachunek wyników a rachunek zysków i strat

8.2 
Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych

8.3 
Podział kosztów całkowitych przedsiębiorstwa na koszty
stałe i koszty zmienne

8.4 
Istota
wielostopniowego rachunku wyników

8.5 
Rachunek wyników przedsiębiorstwa

8.6 
Rachunek
wyników klienta

8.7 
Rachunek
wyników kanału sprzedaży

8.8 
Rachunek
wyników jednostki biznesowej

8.9 
Rachunki wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem - ćwiczenie

 

9.   Zakładowy plan kont na potrzeby zarządczego
rachunku kosztów

9.1 
Ewidencja przychodów i kosztów – podejście księgowe i zarządcze

9.2 
Problemy kształtowania
zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności
przedsiębiorstw

9.3 
Wpływ wdrożenia controllingu na rozwiązania w
rachunkowości finansowej

9.4 
Koszty w zakładowym planie kont
– przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach – studia przypadków

9.5 
Komentarz do zakładowego planu kont – nie tylko dla księgowych

9.6 
Projektowanie zakładowego plan kont na potrzeby zarządzania
ćwiczenie

 

 

Informacja o prowadzącym

Roman Kotapski (dr inż.) - konsultant w zakresie
zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca magazynu
Controlling i Zarządzanie.

Specjalizuje się w rachunku kosztów,
rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu.
Opracował zasady kalkulacji kosztów zasobów, wyrobów i usług oraz  wdrożył systemy budżetowania w m.in.
przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, handlowych, ,
wodociągowo-kanalizacyjnych, szpitalach oraz stacjach radiowych.

Autor ponad 200 artykułów na temat
rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na
łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi
- Kanalizacji, Controlling i Zarządzanie, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa,
Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt
.

Jest autorem i współautorem książek
m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo
MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002),
Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd.
PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo
2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA
2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009),
Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań
(Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym
(Wydawnictwo MARINA
2014), Rachunek kosztów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017).

Zrealizowane wybrane
zlecenia

 

1.        
Opracowanie koncepcji systemu budżetowania dla Legnickiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2.        
Analiza procesu produkcyjnego na potrzeby opracowania zasad kalkualcji
kosztów zleceń produkcyjnych
ELPIE Sp.z o.o. w Lublinie

3.        
Opracowanie koncepcji systemu budżetowania dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.
z o.o. w Otwocku

4.        
Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg
typów działalności i ich rozliczenie
oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich
osiągnięciem
dla Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

5.        
Opracowanie zasad kalkualcji kosztów badań diagnostycznych (RTG, USG, EEG)
oraz kosztów przeprowadzenia operacji pacjenta
dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.
z o.o. w Otwocku

6.        
Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach

7.        
Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich
rozliczenie
oraz zespołu 7 Przychody
i koszty związane z ich osiągnięciem
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z
o.o. w Polkowicach

8.        
Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu klasy
business inteligence PROPHIX SQL
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Raciborzu

9.        
Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach

10.      Opracowanie zasad rozliczania
kosztów transportu własnego
RENEVIS Sp. z o.o. we Wrocławiu

11.      Instrukcja kalkulacji zleceń
ślusarni i blacharni
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. w
Bogatyni

12.      Opracowanie instrukcji
kosztorysowania audycji radiowych
Radio Katowice SA

13.      Opracowanie koncepcji wdrożenia
controllingu budowy
dla Przedsiębiorstwa Robót Mostowych MOSTY-Łódź SA

14.      Opracowanie i wdrożenie systemu
budżetowania
dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu

15.      Opracowanie zakładowego planu
kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg
typów działalności i ich rozliczenie
oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich
osiągnięciem
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Raciborzu

16.      Opracowanie koncepcji systemu
budżetowania
dla Grupy WOMAK we Wrocławiu

17.      Opracowanie zasad kalkulacji
kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

18.      Opracowanie założeń i instrukcji
sporządzania raportu o działalności spółki
dla Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Bolesławcu Sp. z o.o.

19.      Opracowanie zasad i instrukcji
kalkulacji kosztów usług wewnętrznych
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Bolesławcu Sp. z o.o.

20.      Opracowanie i wdrożenie systemu
budżetowania
dla Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o. o.

21.      Nadzór nad wdrożeniem systemu
budżetowania
, PROGRAFIX Sp. z
o.o.,
Dębica,

22.      Wdrożenie systemu zarządzania
kosztami
w Radiu Katowice
SA

23.      Wdrożenie systemu budżetowania w Radiu Wrocław SA

 

<!--[if !mso]>

<![endif]-->