Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem
potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych
Termin: 9-10.04 i 16-17.04.2018
Kontakt: Marzena Paćkowska 600 092 599
Miasto: Katowice
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i wdrożenia controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie oraz stosowanych narzędzi jak budżety, rachunek wyników przedsiębiorstwa, karty kalkulacyjne zleceń, zakładowy plan kont i raporty do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zakres tematyczny szkolenia:

Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:

wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności na potrzeby funkcjonowania controllingu,
klasyfikacji kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej,
controllingu sprzedaży i produkcji,
rozliczeń świadczeń wewnętrznych,
tworzenia budżetu głównego i budżetów cząstkowych,
raportowania,
wdrożenia i funkcjonowania systemów controllingu i budżetowania.
Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw, w których zamierza się wdrożyć lub już funkcjonuje system controllingu i budżetowania bez względu na reprezentowaną branżę. Szkolenie jest kierowane do właścicieli przedsiębiorstw, prezesów, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. controllingu, pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.


Metody pracy:
Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

Czas trwania kursu- 32 godziny dydaktyczne.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu -  kod zawodu: 241102.
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw controllingu  - kod zawodu 241102 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).


W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!