Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Rachunek Kosztów Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych

Termin: 15 listopada 2017 Miejsce: Hotel Novotel ul. Wyścigowa 35 Wrocław

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną.

W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
• produkcji wody (stacji uzdatniania wody),
• dystrybucji wody do różnych odbiorców,
• odprowadzania ścieków,
• oczyszczania ścieków,
• utrzymania jednostek pomocniczych – baza sprzętowo-transportowa, warsztaty itp.
• utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa,
• kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
• wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

Omówione będą również problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem szkolenia będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do:
• zarządów i dyrektorów,
• głównych księgowych,
• pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
• pracowników działów księgowości,
• controllerów,
• pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
• członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
CELE SZKOLENIA
Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Metoda pracy
Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji m.in. w ZUK w Pieńsku, PWiK w Bolesławcu, ZWiK w Raciborzu, PGM w Polkowicach, MWiK w Chodzieży.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Czas trwania szkolenia wynosi ok. 6-7 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązania ćwiczeń), na które składają się wykłady i ćwiczenie praktyczne - wykonanie i omówienie różnych wariantów rachunku wyników działalności przedsiębiorstwa