Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:

 • utrzymania dróg,
 • utrzymania zieleni miejskiej,
 • odbioru odpadów komunalnych,
 • utrzymania składowisk odpadów komunalnych,
 • utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.

 

Również będą omówione problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do:

·           zarządów i dyrektorów,

·           kierowników jednostek organizacyjnych,

·           pracowników działów ekonomiczno-finansowych,

·           pracowników działów księgowości,

·           controllerów,

·           pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,

·           członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług komunalnych, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej.

 

CELE SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania.

 

Metoda pracy

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach komunalnych..

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia wynosi ok. 8 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązania ćwiczeń), na które składają się wykłady i ćwiczenie praktyczne dotyczące działalności przedsiębiorstwa.

PLAN ZAJĘĆ

 

1. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa

 • Cele zarządzania kosztami.
 • Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie.
 • Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów - ćwiczenie 1.

 

2. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa komunalnego

 • Koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej
 • Koszty utrzymania dróg (lato i zima)
 • Koszty wywozu odpadów
 • Koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych.
 • Koszty bazy sprzętowo-transportowej
 • Koszty utrzymania mieszkań komunalnych.
 • Koszty utrzymania cmentarzy
 • Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
 • Koszty innej działalności.

 

3. Kalkulacja kosztów usług

·         Kalkulacja kosztów kontraktu utrzymania i pielęgnacji zieleni – ćwiczenie 1

·         Kalkulacja kosztów wywózki odpadów – ćwiczenie 2

·         Kalkulacja kosztów utrzymania dróg – ćwiczenie 3

 

4. Zarządzanie kontraktem

·         Budżet kontraktu

·         Kontrola realizacji kontraktu

·         Kontrola wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa

 

5. Ewidencja przychodów i kosztów przedsiębiorstwa komunalnego na potrzeby zarządzania

 • Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa ćwiczenie 4
 • Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego - jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.

 

6. Rozliczanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

 

 • Rozliczanie wewnętrzne kosztów.
 • Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa.
 • Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych - ćwiczenie 5.
 • Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa

 

 

Informacja o prowadzącym

Roman Kotapski (dr inż.) - Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. konsultant w zakresie zarządzania kosztami,

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu m.in. w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych.

Autor licznych artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Controlling i Zarządzanie, Wodociągi-Kanalizacja, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów.

 

Członek Rady Programowej i stały współpracownik miesięcznika „Controlling i Zarządzanie”.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wyd. MARINA 2014).

 

Opracowane zlecenia dla przedsiębiorstw komunalnych

 

1.

Opracowanie systemu budżetowania Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice 2013 r.

2.

Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach 2013 r.

3.

Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Racibórz 2013 r.

4.

Opracowanie zasad kalkulacji kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu 2012 r.

5.

Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Racibórz 2012 r.

6.

Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice 2012 r.

7.

Opracowanie zasad kalkulacji kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 2010 r.

8.

Opracowanie założeń i instrukcji sporządzania raportu o działalności spółki dla Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 2010 r.

9.

Opracowanie zasad i instrukcji kalkulacji kosztów usług wewnętrznych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 2010 r.

10.

Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 2010 r.

11.

Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu PROPHIX Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubinie 2009 r.

12.

Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem oraz rachunku wyników Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku.

13.

Ocena zasadności kalkulacji kosztów jednostkowych wody i ścieków dla Urzędu Gminy w Lubinie.

 

Czas trwania szkolenia

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-15:00

Miejsce szkolenia

 

Hotel Novotel Wrocław

ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

 

Termin szkolenia

 

08.09.2015 r. (wtorek)

Cena szkolenia

Cena szkolenia: 650 zł + 23% VAT

PROMOCJE CENOWE – termin zgłoszenia

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 31.08.2015 r. wynosi: 550 zł  + 23% VAT

Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 31.08.2015 r. wynosi: 650 zł +23% VAT

Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, książkę, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek, napoje serwowane podczas przerw kawowych.

PROMOCJE CENOWE – liczba uczestników szkolenia

Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy – 20% rabatu!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy – 6 osoba gratis!

 

 

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 04.09.2015 r.

 

 

Zasady udziału w szkoleniu

 

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 04.09.2015 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: biuro@brz-marina.pl. Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto:

Kredyt Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 04.09.2015 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH 08.09.2015 r.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.


Kontakt w sprawie szkolenia: Agnieszka, Rzyska tel. 71 368 68 50, biuro@brz-marina.pl

          Roman Kotapski, tel. 501 423 119

 

Więcej informacji o Biurze Rachunkowości Zarządczej MARINA, świadczonych usługach, obecnych wdrożeniach oraz szkoleniach prosimy szukać na naszej stronie internetowej

www.brz-marina.pl.