Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji

Zarządzanie kosztami przedsiębiorstw

wodociągów i kanalizacji

<!--?xml:namespace prefix = o /--> 

 

Termin: 28.01.2014 r.                 Miejsce: Hotel Novotel Wrocław

 

 

Zakres tematyczny szkolenia

 

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną.

 

W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:

 • produkcji wody (stacji uzdatniania wody),
 • dystrybucji wody do różnych odbiorców,
 • odprowadzania ścieków,
 • oczyszczania ścieków,
 • utrzymania jednostek pomocniczych – baza sprzętowo-transportowa, warsztaty itp.
 • utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa,
 • usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
 • wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

 

Również będą omówione problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem szkolenia będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

·           zarządów i dyrektorów,

·           pracowników działów ekonomiczno-finansowych,

·           pracowników działów księgowości,

·           controllerów,

·           pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,

·           członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług dostarczania wody odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

 

Metoda pracy

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji m.in. w ZUK w Pieńsku, PWiK w Bolesławcu, ZWiK w Raciborzu, PGM w Polkowicach.

Czas trwania szkolenia

 

Czas trwania szkolenia wynosi ok. 6-7 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązania ćwiczeń), na które składają się wykłady i ćwiczenie praktyczne - wykonanie i omówienie różnych wariantów rachunku wyników[1] działalności przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

1. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa

 • Cele zarządzania kosztami.
 • Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie.
 • Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów - ćwiczenie 1.

 

2. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa

·         Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa - ćwiczenie 2.

·         Koszty produkcji i uzdatniania wody.

·         Koszty dystrybucji wody.

·         Koszty odprowadzania ścieków.

·         Koszty oczyszczania ścieków.

·         Koszty działalności pomocniczej, w tym:

ü  Koszty bazy sprzętowo-transportowej.

ü  Koszty działalności warsztatów.

·         Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.

·         Koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

3. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

 • Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa.
 • Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego - jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
 • Projekt zakładowego planu kont - zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami - ćwiczenie 3.
 • Rozliczanie wewnętrzne kosztów.
 • Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa.
 • Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych - ćwiczenie 4.

 

4. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

 • Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości
 • Rachunek wyników odprowadzania ścieków dla miejscowości
 • Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania.
 • Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa - ćwiczenie 5.
 • Budżet przedsiębiorstwa.
 • Raport z działalności przedsiębiorstwa.

 

5. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie – na co należy zwrócić uwagę

Informacja o prowadzącym

Roman Kotapski (dr inż.) - konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu m.in. w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Autor licznych artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. ,,Wodociągi - Kanalizacja”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Rachunkowość”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów”, „Rachunkowość finansowa i audyt”.

Członek Rady Programowej i stały współpracownik miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wyd. MARINA 2014).

Zrealizowane projekty

 

1.      Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach

2.      Opracowanie systemu budżetowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach

3.      Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu klasy business inteligence PROPHIX SQL w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu

4.      Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach

5.      Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu

6.      Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu

7.      Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu

8.      Opracowanie zasad kalkulacji kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

9.      Opracowanie założeń i instrukcji sporządzania raportu o działalności spółki dla Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

10.    Opracowanie zasad i instrukcji kalkulacji kosztów usług wewnętrznych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

11.    Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

12.    Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu PROPHIX dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie

13.    Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem oraz rachunku wyników dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku.

14.    Ocena zasadności kalkulacji kosztów jednostkowych wody i ścieków dla Urzędu Gminy w Lubinie

Czas trwania szkolenia

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-15:00

Miejsce szkolenia

 

Hotel Novotel Wrocław

ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

 

Termin szkolenia

 

28.01.2014 r. (wtorek)

Cena szkolenia

Cena szkolenia: 650 zł + 23% VAT

PROMOCJE CENOWE – termin zgłoszenia

Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 20.01.2014 r. wynosi: 550 zł  + 23% VAT

Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 20.012014 r. wynosi: 650 zł +23% VAT

Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, książkę, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek, napoje serwowane podczas przerw kawowych.

PROMOCJE CENOWE – liczba uczestników szkolenia

Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy – 20% rabatu!

Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy – 6 osoba gratis!

 

 

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 24.01.2014 r.

 

 

Zasady udziału w szkoleniu

 

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 24.01.2014 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: biuro@brz-marina.pl. Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto:

Kredyt Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 24.01.2013 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Zarządzanie kosztami przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji 28.01.2014 r.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik otrzyma książkę pt. „Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy”. Informacje o książce znajduje się na stronie www.e-marina.eu

Kontakt w sprawie szkolenia: Małgorzata Różczka, Agnieszka, Rzyska tel. 71 368 68 50, biuro@brz-marina.pl

          Roman Kotapski, tel. 501 423 119

 

Więcej informacji o Biurze Rachunkowości Zarządczej MARINA, świadczonych usługach, obecnych wdrożeniach oraz szkoleniach prosimy szukać na naszej stronie internetowej

www.brz-marina.pl.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU